לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


              
מנהל הסטודנטים  - טפסים להורדה
 

1

טופס בקשת סטודנט

לחץ כאן

2

טופס רישום להשלמת לימודים חיצוני פנימי

לחץ כאן

3

טופס רישום של מקצועות לימוד של סטודנט משלים

לחץ כאן

4

טופס רישום של מקצועות לימוד של סטודנט נוכחי

לחץ כאן

5

טופס העברה מקורס לקורס/ ממגמה למגמה

לחץ כאן

6

טופס ביטול הרשמה לחיצוני

לחץ כאן

7

טופס הפסקת לימודים

לחץ כאן

8

טופס פניה לועדת חריגים

לחץ כאן

  

                                    נוהל חופשה/הפסקת לימודים במכללה

 

א.  חופשת לימודים והפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט-  סטודנט היוצא לחופשת לימודים או מפסיק את לימודיו ימלא טופס בקשה ויסדיר חובותיו מול הספרייה, שכר לימוד וניתוק גישה למאגר המידע האישי במכללה, עם גמר התחייבויותיו יקבל אישור הפסקת/חופשת לימודים. נוהל הפסקת לימודים (פרק 6) יחול במלואו על הסטודנט בהתאם למועד ההודעה. אם יחליט לחדש את לימודיו בזמן כלשהו יהיה עליו להירשם ולהתקבל ללימודים מחדש. ועדת הוראה של המגמה תחליט בכל הנוגע להכרה בהישגי לימודים קודמים.
    
ב. ביטול הרשמה לסטודנטים חדשים-  סטודנט שנרשם ללימודים, התקבל וחתם על הוראת קבע אך מסיבות כלשהן החליט לא ללמוד, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות האקדמית בהקדם. נוהל הפסקת לימודים  יחול במלואו על הסטודנט בהתאם למועד ההודעה.
 
ג.   חופשת לימודים לסטודנטים ממשיכים* -   סטודנט רשאי לבקש בתחילת כל סמסטר חופשת לימודים שלא תעלה על שנתיים. הפנייה תיעשה במזכירות המגמה בה הוא לומד, ועדה הוראה תדון בכל בקשה לגופה ותקבע אם ובאיזה מידה יחשבו לימודיו עד קבלת החופשה במניין הלימודים לקראת התואר. התשובה לבקשה תישלח בכתב ע”י מזכירות אקדמית עם העתקים למזכירות המגמה ולמדור חשבונות סטודנטים. אישור חופשת לימודים אינו פוטר מתשלום שכ”ל. כל מקרה ידון לגופו. הישגיו של סטודנט, אשר הפסיק את לימודיו ללא קבלת אישור בכתב על חופשת לימודים, עלולים להתבטל.
     * הבהרה: סטודנטים משנה ב’, ג’, אשר קבלתם ללימודים אינה מחייבת הרשמה מחדש נקראים לעיל “סטודנטים ממשיכים” ונוהל הפסקת לימודים חל עליהם במלואו.
 
ד.  הפסקת לימודים ע”י המכללה המכללה הטכנולוגית באר-שבע שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של סטודנט אשר לא עמד בהתחייבויותיו הלימודיות ו/או התקנוניות, או שלא מילא את התנאים אשר הוטלו עליו בעת קבלתו ללימודים, (הסטודנט יקבל הודעה על הפסקת לימודיו הכוללת דרישה לסילוק חובות כספיים ואחרים). סטודנט שלימודיו יופסקו בתום סמסטר – יחויב בתשלום שכ”ל מלא עבור אותו סמסטר.
 
ה.  נוהל חדש הפסקת/חופשת לימודים – שכ”ל
1.    סטודנט שנרשם לשנת הלימודים ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב  לדיקנאט הסטודנטים. זכאות הסטודנט להחזר כספי נקבעת על פי תאריך ההודעה על הפסקת לימודיו.
2.     סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול הרשמתו ,או הפסקת לימודיו מיום הרשמתו ועד יום פתיחת שנת הלימודים במכללה – יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע"י הסטודנט בניכוי 500 ₪.
3.    סטודנט חדש בלימודי מכינה אשר יודיע על ביטול הרשמתו או הפסקת לימודיו ממועד תחילת הלימודים ואילך – יחויב במלוא שכר הלימוד לקורס והתשלומים הנלווים ולא יתבצע כל החזר כספי לסטודנט.
4.   סטודנט* בלימודי הנדסאים וטכנאים אשר יודיע על ביטול הרשמתו, או הפסקת לימודיו ,ממועד תחילת שנת הלימודים ועד 90 יום לאחר תחילתם – יינתן החזר של 50% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא ו 50% מתשלום הנלווים.
5.    סטודנט* אשר יודיע על הפסקת לימודיו לאחר 90 יום מתחילת שנת הלימודים ואילך יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי והתשלומים הנלווים ולא יתבצע כל החזר כספי לסטודנט.
6.     סטודנט ממשיך אשר יודיע על הפסקת לימודיו מיום סיום מועד הבחינות  של השנה שהסתיימה (1.8.12) ועד יום פתיחת שנת הלימודים הבאה  – יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע"י הסטודנט לשנה הבאה בניכוי 500 ₪.
7.      סטודנט שהפסיק לימודים יוחזרו לו דמי הבחינות במידה ולא יוגש אליהן.
8.     לוח הזמנים כפי שמפורט לעיל, מחייב את כלל הסטודנטים וביניהם אלה שנרשמו באיחור.
9.    להסרת כל ספק, המועד הקובע לעניין מסירת הודעת הביטול הינו המועד בו התקבלה הודעת הביטול בכתב, במזכירות דיקנאט הסטודנטים.
10.  סטודנט* אשר לא הודיע בכתב על הפסקת לימודים , יחשב כלומד, ויחוייב בשכר לימוד מלא ותשלומים נלווים מלאים.
*כל  האמור לגבי סטודנט מתייחס לסטודנטים חדשים וממשיכים.
 


                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©