לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


 

נוהל התיישנות לימודים

 

1. כללי:

 

א.המידע והטכנולוגיה מתעדכנים כל הזמן. מה"ט מעדכן מעת לעת תוכניות לימודים במגמות השונות . לצורך שמירה על רצף לימודים ועדכון התכנים הלימודיים, קבע מה"ט מועד להתיישנות לימודים.

ב.סיום כל החובות הלימודיים יעשה בפרק זמן שלא יעלה על 7 שנים ממועד תחילת הלימודים של הסטודנטים באותו מסלול הכשרה (הנדסאים או טכנאים) ובאותה מגמת לימוד בה למדו.

ג.סטודנטים שלא יסיימו את כל חובותיהם הלימודיים עד תום שבע שנים ממועד תחילתם, לא יהיו זכאים לקבל דיפלומה של הנדסאי או טכנאי מוסמך על סמך אותם לימודים, אלא אם אושרה להם דחיית מועד התיישנות לימודים.

ד.על מחזיקי דיפלומה של טכנאי מוסמך, הממשיכים בלימודים במסלול הכשרת הנדסאים, תחול התיישנות לימודים בהתאם למועד תחילת לימודיהם במסלול הכשרת הנדסאים.

ה.סטודנטים המבקשים להשלים חובות לימודיים ואושרה להם דחיית מועד התיישנות , ידרשו להשלים אותם על פי תוכנית הלימודים שתהיה בתוקף בזמן השלמת החובות הלימודיים.

ו.השלמת בחינות גמר ממלכתיות המבוצעות ע"י מה"ט, תעשה בהתאם למקצועות שיהיו תקפים בעת הרישום לאותן בחינות. השלמת פרויקט גמר תעשה בהתאם לנהלי מה"ט שיהיו תקפים בעת השלמת הפרויקט.

 

2. הגשת בקשה לדחיית מועד התיישנות לימודים:

 

א.סטודנט המבקש לדחות את מועד התיישנות הלימודים יגיש מכתב בו יפרט את הסיבות לאי השלמת לימודיו תוך 7 שנים כנדרש. למכתב יש לצרף אישורים מתאימים.

ב.ראש המגמה ידון בבקשה . במידה וימצא כי יש הצדקה לבקשה, יעביר טופס בקשה לדחיית התיישנות לימודים למנכ"ל המכללה.

ג.המכללה תעביר למחלקה הפדגוגית במה"ט את טופס הבקשה לדחיית המועד בחתימת מנכ"ל המכללה. לטופס הבקשה יצורף גיליון ציונים עדכני וכל מסמך רלוונטי אחר.

ד.תשובת המחלקה הפדגוגית לבקשה תועבר למכללה. המכללה תיידע את הסטודנט על ההחלטה בעינינו.

 

3. ערעור על אי דחיית מועד התיישנות לימודים

 

א. מה"ט מכיר בזכות הערעור של סטודנטים על החלטת המחלקה הפדגוגית בנוגע לאי דחיית מועד התיישנות לימודיהם. ערעור ניתן להגיש לוועדת הערעורים לנושא התיישנות לימודים. בסמכותה של הוועדה לתת מענה במקרים חריגים ומוצדקים, לסטודנטים שנפגעו מהחלת ההתיישנות על לימודיהם.

ב. הוועדה תתכנס בהתאם למספר המקרים שיגיעו לטיפולה. הודעה על תאריך הדיון תועבר למכללה. הדיונים יתקיימו ללא נוכחותם של סטודנטים או נציג מטעם המכללה בה למדו.

ג. העברת בקשת ערעור תעשה באמצעות המכללה תוך 30 יום ממועד קבלת תשובת מה"ט לבקשת ההתיישנות. בקשת ערעור שתגיע למה"ט לאחר המועד המוזכר או שלא ימצאו בה כל הנתונים הנדרשים, לא תובא לדיון ותוחזר למכללה.

ד. הבקשה תוגש על גבי טופס מתאים – בקשת ערעור על אי דחיית מועד התיישנות לימודים , חתום על ידי מרכז המגמה ומנכ"ל המכללה. לבקשה יצורף גיליון ציונים. הסטודנטים רשאים לצרף לטופס את בקשותיהם והערותיהם.

ה. החלטת הוועדה לערעורים על התיישנות לימודים תועבר לידיעת המכללה תוך 15 ימי עבודה מתאריך קבלת ההחלטה. המכללה תיידע את הסטודנט על החלטת הוועדה .

ו. החלטת הוועדה הינה סופית. לא יתקיים דיון נוסף בעניינם של המערערים.

ז. ועדת הערעורים יכולה להחליט על ביטול החלטת המחלקה הפדגוגית ולקבל את בקשת המערערים לדחיית מועד התיישנות לימודיהם או לקבל את החלטת המחלקה הפדגוגית לאי דחיית מועד ההתיישנות.

ח. הוועדה יכולה להכיר בחלק מלימודיהם הקודמים ולדרוש תוכנית השלמה, לרבות לימוד מקצועות נוספים בהתאם לתוכנית הלימודים העדכנית, ביצוע בחינות גמר ממלכתיות ופרויקט גמר.

ט. הוועדה רשאית לקבוע חזרה על מקצועות אותם למדו בעבר ולהבחן שוב בבחינות גמר ממלכתיות גם במקצועות בהם נבחנו בעבר.

י. הועדה רשאית להוסיף דרישות על אלו שנקבעו ע"י המחלקה הפדגוגית ו/או לקצר את מועד החלת התיישנות לימודים כפי שנקבע ע"י המחלקה הפדגוגית.                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©