לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


נוהלי בחינות גמר ממלכתיות (חיצוניות)

 

כפוף לנוהלי מה”ט, שינויים מפורסמים באתר מה”ט ובאתר המכללה

 

ראש מדור: גב’ גילה בוקריס  טלפון: 08-6462516

 

בחינות גמר ממלכתיות (חיצוניות) - נהלי הבחינות הממלכתיות כפופים להוראות מה”ט המתפרסמים מדי פעם. (מתוך נהלי מה”ט)

כללי - כאחד התנאים לזכאות לדיפלומה, על הסטודנט לעמוד בהצלחה בבחינות הגמר הממלכתיות בהתאם למגמה בה הוא לומד.

כל סטודנט, בכל אחת מהמגמות בהן הוא לומד, חייב לעמוד ב-4 בחינות גמר ממלכתיות, בהתאם לקביעת מה”ט לגבי אותה מגמה. (למעט הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים הנבחנים ב-5 בחינות וסטודנטי המכינה הטכנולוגית הנבחנים ב-3 בחינות).

 

1. מועדי בחינות גמר ממלכתיות


בחינות גמר ממלכתיות מתקיימות ב-2 מועדים בשנה, כאשר החל משנת תשע"ד יתווסף מועד נוסף מצומצם בהיקפו במהלך חודש אוקטובר:

א.מועד קיץ – יתקיים החל מהשבוע הראשון של חודש יולי וימשך כחמישה שבועות. במועד זה יתקיימו בחינות הגמר עבור כל מגמות הלימוד להנדסאים וטכנאים והמכינה הטכנולוגית למעט בחינות שנקבעו על ידי המחלקה שתתקיימנה במועדי אביב בלבד.

ב.מועד אביב – יתקיים מאמצע חודש פברואר וימשך כחמישה שבועות. מועד זה הינו מועד נוסף לנבחנים שנבחנו במועד קיץ, למעט בחינות שנקבעו על ידי המחלקה שתתקיימנה במועדי אביב בלבד, בהתאם להחלטת מחלקת הבחינות במה"ט ייתכנו שינויים בחודשים בהם יתקיימו הבחינות בכל מועד.

ג.מועד סתיו - החל משנת הלימודים תשע"ד יתקיים מועד מצומצם של בחינות ממלכתיות בהתאם להחלטת מה"ט.

 

2.  הרשמה לבחינות גמר ממלכתיות


סטודנטים שנה א’ ,שנה ב’ ושנה ג’ (בוקר ומשולב), רשומים אוטומטית לבחינות ממלכתיות שנקבעו לאותה שנה. סטודנט אשר לא מעוניין לגשת לבחינה עליו למלא טופס ביטול רישום, על מנת שלא תתבצע גביה אוטומטית של דמי בחינה. סטודנטים משלימים וסטודנטים שנכשלו במועד א’ בבחינה ומבקשים להיבחן במועד ב’, חייבים להירשם במזכירות המגמה בהתאם למועדי ההרשמה ולהסדיר תשלום בעבור הרשמתם במדור שכ”ל. על הסטודנטים להגיש אישור תשלום דמי הבחינה למזכירות המגמה. ללא הצגת האישור הסטודנט לא ייכלל ברשימת המוגשים לבחינה.
החל משנה”ל תשס”ז יכולים הסטודנטים לחזור ולהבחן בכל אחת מבחינות הגמר הנדרשות במגמת הלימוד שלהם ללא הגבלת מספר הפעמים. זאת בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים: מקצוע הבחינה מתקיים במועד הבחינות בו מבקש הסטודנט להבחן. לא חלה התיישנות על הלימודים.
התאריכים הקובעים לרישום הסטודנטים לבחינות הגמר וביצוען הם התאריכים המופיעים בלוח בחינות הגמר המפורסם באתר המכללה עבור כל מועד בחינות.

 

3.  רשימת סטודנטים ניגשים

 

א.רישומו של סטודנט לבחינה ממלכתית תפורסם באתר המכללה – במידע אישי לסטודנט.

ב.על הסטודנט לוודא כי הוא נכלל ברשימות הניגשים לבחינה החיצונית.

ג.סטודנט המבקש להיבחן בחינה חוזרת, יחויב בחומר הלימוד ובחומר העזר שיהיה בתוקף באותו מועד בו הוא יבחן.

 

4.  זיכוי בגין תשלום דמי הבחינות


המכללה תעביר למה”ט בקשה לזיכוי דמי בחינה לסטודנטים שלא נגשו במועד בו הם רשומים ובמקרים הבאים: מחלה, מילואים או אי קבלת ציון מגן חיובי. על הסטודנט להגיש למזכירות המגמה אישור מתאים: אישור מרופא, צילום ספח בו מופיעים תאריכי השירות במילואים. את האישורים יש למסור למזכירות מינהל הסטודנטים עד שבוע לאחר מועד הבחינה. עם קבלת הזיכוי ממה”ט יזוכה חשבון הסטודנט במכללה.

 

 5. ציוני מגן

 

א.סטודנטים הניגשים לבחינות הגמר בפעם הראשונה, חייבים בציון מגן. סטודנטים שלא יקבלו ציון מגן חיובי (55 ומעלה), אינם רשאים להיבחן אלא אם כן ועדת ההוראה המחלקתית החליטה אחרת באופן פרטני.

ב.ציוני המגן המורכבים מממוצע הישגיהם של הסטודנטים במשך תקופת הלימודים באותו מקצוע (בחינות, בחנים, השתתפות בהרצאות, תרגילים, עבודות ובחינת מגן שתתקיים לפני מועד בחינות הגמר).

ג.הסטודנטים זכאים לגשת לבחינת גמר עם ציון מגן שלוש פעמים ובתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים: שלא עברו יותר משנתיים מהמועד הראשון בו נבחנו באותה בחינה, שלא נקבע על ידי הוועדה לטוהר הבחינות של מה”ט כי מבוטלת הזכות לציון מגן באותה בחינה עקב עברה על טוהר הבחינות.

ד.ציון המגן יהיה זהה בכל שלושת הפעמים.

ה.סטודנטים המבקשים להבחן בבחינה חוזרת עם ציון מגן שונה מזה שקיבלו בפעם הראשונה, או סטודנטים המבקשים להבחן בבחינה חוזרת עם ציון מגן וחלפו יותר משנתיים מהפעם הראשונה בה נבחנו באותה בחינה, או סטודנטים המבקשים להבחן באותה בחינה עם ציון מגן בפעם הרביעית ואילך (לעוד שלוש פעמים) יהיו זכאים לכך רק אם חזרו ולמדו את המקצוע.

ו.סטודנט אשר ציון המגן שלו לא ניתן בתאריך הקובע למשלוח הציונים למה”ט לא יורשה לגשת לבחינת הגמר הממלכתית באותו מקצוע.

 

6. זיהוי הנבחן והופעה לבחינה


זיהוי הנבחנים ייעשה על סמך תעודת זהות ואשור המכללה לזכאות כניסה לבחינה. לכן על הנבחנים להצטייד ביום הבחינה בתעודת זהות. על הנבחן להיות 1/2 שעה לפני תחילת הבחינה לצרכי הסדרת הכניסה לחדרי הבחינה, זיהוי ורישום הנבחנים.

 

7. הקלות בבחינות

 

    א.הקלות לעולים חדשים - סטודנטים העונים על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים, יהיו זכאים לקבל הקלות בבחינות הגמר:

  • החלו לימודיהם במכללה תוך חמש שנים מתאריך העלייה לארץ. סטודנטים ששרתו שירות צבאי או לאומי, משך תקופת השירות הינו בנוסף לחמש השנים מתאריך העלייה.
  • סטודנטים בני העדה האתיופית.
  • סטודנטים שעלו ארצה משנת 1989 ואילך, ובתעודת העולה שלהם מופיעה חותמת ממשרד הקליטה לגבי “צו השעה” (יוצאי קווקז, בוכרה וכדומה).

ב.הקלות שינתנו תוספת זמן של שעה לכל בחינה, מותר השימוש במילון לא ממוחשב דו לשוני, כאשר העברית היא שפת אם.

ג.הקלות לסטודנטים לקויי למידה בדיקנאט הסטודנטים פועלת וועדה הדנה בפניות הסטודנטים הסובלים מליקויי למידה ומחליטה על דרך הטיפול הטובה ביותר במהלך לימודיו של הסטודנט ובתקופת המבחנים. (ראה פירוט בפרק דיקנאט הסטודנטים).

ד.הקלות לסטודנטים בדואים בתוכניות מיוחדות, מותנה באישור מיוחד ממה"ט, אשר יפרט את מהות ההקלה.

 

8. ציוני בחינה וציונים סופיים

 

    א.ציון סופי:

ציון הבחינה יקבע ע”י מה”ט

ציון סופי עובר הינו 55 ומעלה

ציונים סופיים 51, 52 יעוגלו מטה לציון סופי 50

ציונים סופיים 53, 54 יעוגלו כלפי מעלה לציון סופי 55

 

ב.קביעת ציון סופי:

  1. הציון הסופי בבחינת הגמר נקבע על ידי שקלול ציון הבחינה וציון המגן שניתן על ידי המכללה. כל אחד מהציונים מהווה 50% מהציון הסופי.
  2. בבחינות הגמר במגמות הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים והנדסת חשמל (למעט בבחינה תורת החשמל 90611, 93611), על ציון הבחינה להיות 55 ומעלה כדי שישוקלל עם ציון המגן.
  3. בבחינות הגמר של שאר המגמות על ציון הבחינה להיות 50 ומעלה כדי שישוקלל עם ציון המגן.
  4. הציון הסופי יהיה 55 במקרים בהם ציון הבחינה יהיה בין 50 ל-54 וימצא פער של 21 נקודות ומעלה בינו ובין ציון המגן. כלל זה לא יחול על בחינות הגמר במגמות הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים והנדסת חשמל (למעט בבחינה תורת החשמל 90611, 93611), בהן נדרש ציון בחינה של מינימום 55 נקודות.
  5. ציון הבחינה יקבע כציון סופי במקרים הבאים:

א.הסטודנטים היו זכאים להבחן אך לא היו זכאים לציון מגן.

ב.הסטודנטים נבחנו כאקסטרניים להשלמת תנאי הקבלה בבחינות המכינה הטכנולוגית.

ג.ציון הבחינה היה 49 ומטה.

ד.ציון הבחינה במגמות הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים והנדסת חשמל (למעט הבחינה תורת החשמל 90611, 93611), היה 54 ומטה.

ה.נמצא פער של 21 נקודות ומעלה בין ציון הבחינה וציון המגן.

ו.החליט נבחן מסיבות התלויות בו להפסיק את בחינת הגמר ולצאת מהכיתה, מבלי שענה על אף שאלה (מסר מחברת ריקה) ציון הבחינה שינתן לו יהיה 1 (אחד) שיקבע גם כציון סופי.

 

 

9.ציון נדרש ללימודי המשך בהנדסה אזרחית – תכנון מבנים


אחד מתנאי הקבלה ללימודי המשך במגמת משנה הנדסה אזרחית – תכנון מבנים, הינו קבלת ציון בחינה של 65 ומעלה בבחינות הגמר בקונסטרוקציות בטון, חישוב סטטי וחוזק חומרים.

 

10.ציון בחינה נדרש – בטיחות בבניה


בהתאם לקביעת הממונה על הבטיחות במשרד הכלכלה, סטודנטים הלומדים במגמה הנדסה אזרחית, מגמות משנה ניהול הבניה ותכנון מבנים המבקשים לקבל אישורו להתמנות כמנהלי עבודה באתרי בניה, חייבים לקבל ציון בחינה של 70 ומעלה בבחינת הגמר בטיחות הבניה.
החל ממועד קיץ 2009, יעוגל אוטומטית במערכת הממוחשבת ציון בחינה 69 ויהיה ציון בחינה 70.

 

11.מידע באתר מה"ט באינטרנט על ציון סופי


הנבחנים יוכלו לראות את הציון הסופי שקבלו בכל בחינה באתר האינטרנט של מה"ט בכתובת http://mahat.moital.gov.il, באמצעות קוד אישי וסודי אותו יקבלו באותו אתר. הציונים המופיעים באתר הם למידע בלבד כשירות לסטודנטים. הציונים הקובעים לזכאות לדיפלומה הם הציונים המופיעים בדו"ח הציונים המועבר ממה"ט למכללה.

 

12.רישום ציון בחינה סופי בגיליון הציונים


לסטודנט שנבחן מספר פעמים באותה בחינת גמר ירשם החל מאוקטובר 2006, בגיליון הציונים המצורף לדיפלומה המועברת לאישור מה”ט, הציון הגבוה מבין כל הציונים שקיבל הסטודנט באותה בחינה, ללא התחשבות במועד הבחינות בו ניתן אותו ציון.

 

13.ערעור על ציון בחינת גמר ממלכתית

 

א.ערעור על ציון סופי של בחינת גמר ניתן להגיש תוך שבועיים (כפוף לנוהלי מה”ט) מיום קבלת הציון במכללה.

ב.סטודנט המערער על ציון בחינת גמר ימלא טופס מתאים, ישלם דמי ערעור בבנק הדואר לפקודת משרד הכלכלה – המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, חשבון מספר 0-07618-2 יגיש את בקשתו ויצרף לבקשה את שובר תשלום דמי הערעור למזכירות המגמה במנהל הסטודנטים.

ג.מרצה הקורס יקבע את הציון המגיע לסטודנט לפי בדיקתו ויתן את חוות דעתו. במידה ונמצא כי יש מקום לערעור תועבר מחברת הבחינה למה”ט.

ד.אין להגיש ערעור על בחינה אשר נכתבה בעפרון. בעקרון אסור לכתוב תשובות בעפרון, אלא בעט בלבד (להוציא מקצועות השרטוט).                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©