לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


 
שכר לימוד - נוהל הפסקת לימודים

 חיוב  שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים, או חופשת לימודים

 

1.       סטודנט שנרשם לשנת הלימודים ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב  לדיקנאט הסטודנטים. זכאות הסטודנט להחזר כספי נקבעת על פי תאריך ההודעה על הפסקת לימודיו.

2.       סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול הרשמתו ,או הפסקת לימודיו מיום הרשמתו ועד יום פתיחת שנת הלימודים במכללה – יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע"י הסטודנט בניכוי 500 ₪.

3.       סטודנט חדש בלימודי מכינה אשר יודיע על ביטול הרשמתו או הפסקת לימודיו ממועד תחילת הלימודים ואילך – יחויב במלוא שכר הלימוד לקורס והתשלומים הנלווים ולא יתבצע כל החזר כספי לסטודנט.

4.       סטודנט* בלימודי הנדסאים וטכנאים אשר יודיע על ביטול הרשמתו, או הפסקת לימודיו ,ממועד תחילת שנת הלימודים ועד 90 יום לאחר תחילתם – יינתן החזר של 50% מגובה שכר הלימוד השנתי המלא ו 50% מתשלום הנלווים.

5.        סטודנט* אשר יודיע על הפסקת לימודיו לאחר 90 יום מתחילת שנת הלימודים ואילך יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי והתשלומים הנלווים ולא יתבצע כל החזר כספי לסטודנט.

6.       סטודנט ממשיך אשר יודיע על הפסקת לימודיו מיום סיום מועד הבחינות  של השנה שהסתיימה ( 01/08 ) ועד יום פתיחת שנת הלימודים הבאה  – יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע"י הסטודנט לשנה הבאה בניכוי 500 ₪.

7.       סטודנט שהפסיק לימודים יוחזרו לו דמי הבחינות במידה ולא יוגש אליהן.

8.       לוח הזמנים כפי שמפורט לעיל, מחייב את כלל הסטודנטים וביניהם אלה שנרשמו באיחור.

9.       להסרת כל ספק, המועד הקובע לעניין מסירת הודעת הביטול הינו המועד בו התקבלה הודעת הביטול בכתב, במזכירות דיקנאט הסטודנטים.

10.   סטודנט* אשר לא הודיע בכתב על הפסקת לימודים , יחשב כלומד, ויחוייב בשכר לימוד מלא ותשלומים נלווים מלאים.

11.  מובהר בזאת כי סטודנט אשר טרם שילם שכר לימוד ומודיע על הפסקת לימודים חייב את הסכומים הנקובים מעלה לפי תאריך ההודעה  ויחויב לשלם את החוב.

*כל  האמור לגבי סטודנט מתייחס לסטודנטים חדשים וממשיכים.                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©