לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


 
שכר לימוד

אפשרויות לתשלום שכר הלימוד

תשלום מלוא שכר הלימוד מראש  : סטודנט שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד הבסיסי מראש, יחסוך מעצמו תשלום תוספת הפרשי הצמדה הנובעים מעליית המדד.

תשלום שכר הלימוד בתשלומים  : סטודנט שיבחר לשלם שכר הלימוד בתשלומים, התשלומים יתבצעו באמצעות הוראת הקבע.  3 תשלומים בסמסטר.

סטודנט "חדש" ישלם את המקדמה ביום ועדת הקבלה בקופת המכללה או באמצעות שובר בבנק, זאת על מנת להבטיח את מקומו במכללה. במידה ולא יבוצע התשלום באפשרויות אלה, תתבצע גבית המקדמה באמצעות הוראת קבע ב 20 לחודש הקרוס (החל מ20/6)
סטודנט "ממשיך" ישלם את המקדמה הראשונה באמצעות הוראת הקבע בתאריך  20.9 של כל שנה.


תשלום שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי

סטודנט הממומן באופן מלא או חלקי על ידי מוסד ממשלתי כלשהו (משרד הביטחון, צה”ל, משרד הקליטה), מוסד ציבורי או אחר, המוכרים לצורך כך על ידי המכללה הטכנולוגית ב”ש יצרף מכתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד מאת המוסד המממן. כתב ההתחייבות אינו פוטר מהוראת הקבע.

סטודנט ממשיך חייב להציג התחייבות חדשה מדי שנה עד לתאריך 01 לאוקטובר. במידה והמוסד המממן אינו מוכן לשאת בתשלומים הנלווים, המתווספים לשכר לימוד יחויב הסטודנט לשלם תשלומים אלה במלואם באמצעות הוראת הקבע או תשלום בקבלה. במקרה של ביטול או הפחתה באחוזי המימון, תחול האחריות להשלמת התשלום על הסטודנט.

תשלום שכר לימוד על ידי מוסד מממן

סטודנט הממומן באופן מלא או חלקי על ידי מוסד ממשלתי כלשהו (משרד הביטחון, צה"ל, משרד הקליטה), מוסד ציבורי או אחר, המוכרים לצורך כך על ידי המכללה הטכנולוגית ב"ש יצרף מכתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד מאת המוסד המממן. כתב ההתחייבות אינו פוטר מהוראת הקבע.
סטודנט ממשיך חייב להציג התחייבות ברת תוקף מדי שנה עד לתאריך 01 לאוקטובר. במידה והמוסד המממן אינו מוכן לשאת בתשלומים הנלווים, המתווספים לשכר לימוד יחויב הסטודנט לשלם תשלומים אלה במלואם באמצעות הוראת הקבע או תשלום בקבלה. במקרה של ביטול או הפחתה באחוזי המימון, תחול האחריות להשלמת התשלום על הסטודנט.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

סטודנט יוכל לשלם שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי, על הסטודנט לוודא קיום מסגרת אשראי מתאימה בבנק בו מתנהל חשבונו. התשלום באמצעות כרטיס אשראי מתבצע בקופת המדור בתשלום אחד, תשלום בקרדיט או תשלומים התואמים את הגביה בהוראת הקבע. את התשלום יש לבצע לפי מועד הפעלת הוראת הקבע (עד ל-15 לחודש התשלום).                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©